Maalämpö on luontoa säästävä lämmitysmuoto

Luonnonvaroja säästävä maalämpö on energiatehokas ja samalla kustannuksiltaan järkevä tapa sekä lämmittää että viilentää kiinteistöä. Poratek-urakoitsijat luovat tarkkojen kriteerien mukaiset energiakaivot Poratekin standardisoiman Normienergiakaivo-17:n ohjeistuksen avulla.

PUHDAS JA UUSIUTUVA ENERGIAMUOTO

Mitä on maalämpö?

Maalämpö kerää maahan varastoituneen auringon ja maan sisäisen lämpöenergian kätevästi ihmisten käyttöön. Se käyttää siis hyödykseen maassa ja kallioperässä olevaa puhdasta luonnon energiaa. 

Maalämpöjärjestelmässä maahan porataan energiakaivoja, jotka keräävät lämpöenergian talteen syvältä maan alta, usein noin 150–350 metristä riippuen maaperästä ja energian tarpeesta. Järjestelmän vahvuutena on ekologisuuden ja energiatehokkuuden ohella sen kyky tuottaa lämmityksen ohella myös viilennys kiinteistöön. Maalämmöllä voidaan lämmittää lisäksi kodin käyttövesi. 

MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄN HYÖDYT

Miksi maalämpö kannattaa?

Samasta järjestelmästä sekä lämmitys että viilennys

Maalämpöjärjestelmä on monipuolinen lämmitysjärjestelmä, koska lämmityksen lisäksi sillä saadaan helposti tuotettua myös maaviileää. Lämmityksen ja viilennyksen lisäksi maalämpö lämmittää kiinteistön käyttöveden.

Luonnon oma lämmitysresurssi

Koska maalämpö käyttää uusiutuvaa maahan varastoitunutta lämpöenergiaa hyödykseen, se on lämmitysmuotona ympäristöystävällinen ja puhdas.

Käyttökustannuksiltaan edullinen

Mitä suuremmasta kiinteistöstä ja energiankulutuksesta on kyse, sitä taloudellisempi maalämpö on. Lämpöpumppujen käyttö voi säästää jopa yli puolet energiakustannuksista, jos käytössä on aikaisemmin ollut öljy tai sähkö.

Energiatehokas ratkaisu

Maalämpöjärjestelmä tuottaa hyvin tehokkaasti energiaa. Järjestelmä vähentää kiinteistön hiilidioksidipäästöjä ja pienentää energiankulutusta. Samalla se tarjoaa kustannussäästöjä.

Aikaa kestävä järjestelmä

Oikein mitoitettu energiakaivo on käytännössä ikuinen. Energiakaivot eivät tarvitse huoltamista. Lämpöpumpun liikkuvia osia uusitaan pääsääntöisesti 15–20 vuoden välein. Järjestelmä itsessään säilyy siis sukupolvelta seuraavalle.

ENERGIAKAIVON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Perusteellinen suunnittelutyö takaa toimivan energiakaivon

Jotta energiakaivo saadaan toteutettua parhaalla mahdollisella tavalla, kriteerien mukaiset materiaalit ja suunnittelijan ammattitaito tulevat olla kunnossa. Pätevä suunnittelija osaa ottaa huomioon muun muassa energiakaivon edellytykset, kaivojen sekä siirtoputkien sijoittamisen kiinteistöllä ja keruuputkiston oikean mitoituksen.

MITEN ENERGIANTARVE MÄÄRITTYY?

Energiakaivon porareikien syvyys ja lukumäärä riippuvat rakennuksen energiantarpeesta. Tarpeeseen vaikuttavat monet seikat rakennuksen tyypistä muihin mahdollisiin lämmönlähteisiin, käyttöveden tarpeeseen ja ilmanvaihtoon. Rakennuksen maantieteellinen sijainti ja maaperän laatu vaikuttavat myös osaltaan siihen, minkä verran energiakaivoja tarvitaan.

MITÄ ENERGIAKAIVON MITOITUKSESSA HUOMIOIDAAN?

Vastuu energiakaivon mitoituksesta on maalämpöjärjestelmän suunnittelijalla. Mitoituksessa huomioidaan seuraavat seikat:

 • Rakennuksen energian tarve
 • Kallion ja maakerrosten laatu
 • Pohjavesiolosuhteet
 • Maantieteellinen sijainti
 • Keruuputkiston pituus ja määrä
 • Energiakaivon porareiän syvyys
 • Porareikien määrä
 • Energiakaivon hyödyntäminen käyttöveden lämmittämiseen ja huoneilman jäähdytykseen

PORAREIÄN SYVYYS

Yhden porareiän syvyys vaihtelee noin 150–350 metrin välillä. Jos energiaa tarvitaan enemmän, voidaan kaivo porata syvemmällekin. Useimmiten on kuitenkin järkevämpää ja kustannustehokkaampaa porata useampia reikiä.

LUVAT JA PÄTEVYYS

Maalämpöjärjestelmän toteutus edellyttää seuraavia lupia: 

 • Energiakaivon rakentaminen voi edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennus- tai toimenpideluvan.
 • Pohjavesialueella poraus voi vaatia lisäksi vesilain mukaisen luvan. 
 • Lämpöpumpun asennus ja sähköasennukset ovat luvanvaraista toimintaa. 

 

Maalämpöjärjestelmän suunnittelija ilmoitetaan lupahakemuksessa ja rakennusvalvontaviranomainen voi ottaa kantaa suunnittelijan kelpoisuuteen. Työn toteutuksessa energiakaivon porauksesta laaditaan porausraportti, jonka tiedot jäävät sekä urakoitsijalle että asiakkaalle. 

Jotta tietystä laatutasosta voidaan varmistua, suosittelemme käyttämään ammattitutkinnon suorittaneita poraajia poraustöihin. 

OHJEET STANDARDIN MUKAISEEN TOTEUTUKSEEN

Normienergiakaivo-17:n rakennusohje

Normienergiakaivo-17  on standardisoitu rakennusohje, jonka avulla Poratek-urakoitsijat toteuttavat tarkkojen laatuvaatimusten mukaiset energiakaivot. Normi koskee vain painetiiviin kannen alapuolista osaa. Suunnittelija vastaa suojakaivon tarpeesta ja sen rakenteesta.

 1. Mikä on normienergiakaivo -17 / NEK -17
 • Normienergiakaivolla määritellään laatutaso ja rakentamistapa, joilla kaivo tehdään. Normi koskee suojakannen alapuolisia osia (ei suojakaivoa tai vaakaputkistoa)
 • Normienergiakaivo- porakaivo josta otetaan lämpö- ja viilennysenergia
 • Normienergiakaivoa sovelletaan yksittäisenä kaivona tai yhtenä kaivona energiakentässä

 1. Normienergiakaivon sijainti
 • Sijoitetaan lähtökohtaisesti siten, että myöhempi tarkistus ja mahdollista.
 • NEK -17 rakenne mahdollistaa sijoittamisen myös rakenteiden alle suunnitelman mukaa

 1. Normienergiakaivon mitoitus
 • Mitoitusvastuu on aina lämpöpumpun toimittajalla tai suunnittelijalla
 • Mitoituksessa huomioitava paikalliset olosuhteet: pohjavesiolosuhteet ja maakerrosten laatu, sekä maantieteellinen sijainti
 • Mitoituksessa on huomioitava kokonaissyvyys ja aktiivisyvyys eli se osa, jossa keruuputket ovat pohjaveden alla

 1. Normilämpökaivon halkaisija
 • Halkaisija oltava riittävä suunniteltuun keruuputkeen nähden

 1. Normienergiakaivon suojaputki
 • Suojaputkea käytetään eristämään pintavesien ja irtoaineksen pääsy kaivoon, upotus kiinteään kallioon vähintään kaksi metriä
 • Teräsputken luokitusvaatimus on vähintään S355J2H / S420MH (EN10219)
 • Seinämävahvuus vähintään 4,0 mm
 • Muita materiaaleja käytettäessä tulee ulkoisen rasituksen kesto olla riittävä

 1. Suojaputken tiivistäminen
 • Suojaputki tiivistetään kallioon betonoimalla, mankeloimalla, kiristämällä kallioon,  laajenevalla tiivistysaineilla tai muoviputkella

 1. Energiankeruuputkistot
 • EN12201, Nordic Poly Mark- tai SP- merkittyä polyeteeniputkea
 • Materiaali PE80/PE100, SDR17
 • Paineluokka PN8 / PN10
 • Putkisto koeponnistettava vähintään 1h / 3bar asennuksen jälkeen
 • Kaivossa olevassa keruuputkistossa ei saa olla mekaanisia liittimiä

 1. Keruuneste
 • Keruunesteen tulee olla ympäristöhallinnon vaatimusten mukaista ja suunniteltuun energian keruuseen soveltuvaa

 1. Kaivon suojahattu
 • Suojahattu tulee olla tarkoitukseen soveltuva, joka estää pintavesien ja epäpuhtauksien pääsyn kaivoon

 1. Vedenotto energiakaivosta
 • Energiakaivon vettä ei tule ottaa talousvesikäyttöön

 1. Porauksen keskeytyminen (sortuma, kallion rikkonaisuus, runsas veden tulo tms.)
 • Jos kaivon poraaminen keskeytyy jostakin syystä, porataan lisäkaivo alkuperäisen kaivon läheisyyteen lämpöpumpputoimittajan ja/tai suunnittelijan ohjeiden mukaisesti

 1. Energiakenttä jossa on useampi kaivo
 • Energiakenttä tulee aina suunnitella ammattilaisen toimesta
 • Suunnitelmassa tulee ottaa kantaa mm. kaivojen mitoitukseen, sijoitteluun tontilla, kaivojen väliseen etäisyyteen, ja kaivojen vinoporaukseen

 1. Suositeltavat suojaetäisyydet
 • rakennukset 3m – tontin raja 7,5m (vinoporauksella voi olla vähemmän)
 • kaukolämpö ja muut lämpöjohdot 2m
 • viemärit ja vesijohdot 2m
 • toiseen energiakaivoon, suunnitelman mukaan
 • vesiporakaivoon ja rengaskaivoon 20m
 • etäisyyksistä voidaan poiketa riskikartoituksen perusteella ja asiakkaan suostumuksella

 1. Normienergiakaivon täyttyminen
 • Mikäli kaivo ei täyty itsestään pohjavedellä, se täytetään vedellä, tai erityistapauksisissa kaivo voidaan täyttää tähän tarkoitukseen soveltuvilla täyttöaineilla

 1. Poraustyö 
 • Poraustyö suoritetaan ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntöjä noudattaen 
 • Laadun varmistamiseksi suositellaan ammattitutkinnon suorittaneita poraajia

 1. Dokumentointi ja arkistointi
  Energiakaivon tekijän tulee arkistoida energiakaivo seuraavin tiedoin:
 • Porauspaikan osoite
 • Kaivon/kaivojen syvyys, maapeitteen paksuus, suojaputkien määrä
 • Vinoporaus ja sen suuntaus (mikäli porattu vinoon)
 • Lämmönkeruunesteen merkki ja pakkaskesto
 • Koeponnistusraportti
 • Yrityksen ja kaivon tekijän kuittaus
 • Asiakkaalle lähetetään yhtenäinen raportti, jossa on maininta em. tiedoista

 1. Takuu
 • Normienergiakaivolle myönnetään 5 vuoden materiaali- ja toimintatakuu
 • Takuu ei kata luonnonolosuhteiden muutosten, räjäytystöiden, tai muiden vastaavien   tapahtumien aiheuttamia vikoja
 • Urakoitsija ei vastaa välillisistä vahingoista
 • Takuu ei koske normienergiakaivon mitoitusta

MISTÄ OSAAVA AMMATTILAINEN PORAUSTÖIHIN?

Löydä urakoitsija lähellä sinua