Erinomaista käyttövettä porakaivosta

Oikein toteutettu porakaivo tarjoaa runsaasti puhdasta käyttövettä kotisi tai kakkosasuntosi käyttöön. Poratek-urakoitsijat toteuttavat laadukkaat porakaivot kohteeseesi tarkkojen laatumääritysten mukaan.

PORAKAIVO TUO KALLIOPERÄÄN KERTYNEEN VEDEN KÄYTTÖÖSI

Mikä on porakaivo?

Porakaivo on maahan tai kallioon porattu vesikaivo, jonka avulla saadaan kerättyä käyttövettä maa- ja kallioperästä. Porakaivon avulla vettä saadaan tuotettua puhtaasti ja luotettavasti kuivinakin kausina.

Porakaivo tehdään poraamalla syvä reikä, josta vesi pumpataan ylös. Yleisimmillään talousveden hankintaan tarkoitetut porakaivot ovat syvyydeltään 60–120 metriä. Saariston olosuhteet poikkeavat tästä meriveden vaikutuksen takia. 

Porakaivon vedentuottokyky on satoja, jopa tuhansia litroja vuorokaudessa.

MIKSI KANNATTAA VALITA PORAKAIVO?

Porakaivon hyödyt

Porakaivo soveltuu etäisiinkin sijainteihin

Porakaivo on usein järkevin vaihtoehto vedentuottoon haja-asutusalueella maaston olosuhteiden tai etäisyyden vuoksi.

Porakaivon vesi on puhdasta ja maultaan raikasta

Suomen kalliopohjavesi lukeutuu laadultaan maailman parhaisiin. Porakaivovesi on yleensä laadultaan parempaa kuin pintavesi.

Luotettava vedentuotto

Porakaivovesi riittää pitkäaikaisenkin kuivuuden aikana. Kriisiaikoina porakaivovesi on turvallisempi vaihtoehto kuin verkostovesi, sillä se tulee suoraan omasta kallioperästä. Riittävä porakaivokanta turvaa myös muiden vedensaannin kriisiaikoina.

Käyttökustannukset ovat matalat

Porakaivoveden käyttökustannukset ovat selvästi edullisemmat kuin esim. kunnallisen verkostoveden. Etenkin karjatilat ja kasvihuoneet kuluttavat suuria määriä vettä, joten kustannuserot nousevat todella merkittäviksi. Porakaivon omistaja ei ole riippuvainen kunnallistalouden päätöksistä vesilaskussaan.

PORAKAIVON SUUNNITTELU

Asiantuntijalla on tärkeä rooli porakaivon suunnittelussa

Onnistuneen porakaivon toteutus lähtee hyvästä perehtymisestä kohteeseen ja laadukkaasta ennakkosuunnittelusta. Ennen kuin rakennustyö aloitetaan, on hyvä pyytää urakoitsija tutustumaan tarkemmin tulevan porakaivon sijaintiin. Samalla suunnitellaan tarvittava työ. 

Mitä porakaivon suunnitteluvaiheessa tapahtuu?

 • Selvitetään vedentarve
 • Selvitetään käytön tyyppi eli onko käyttökohde kunta, omakotitalo, maatila tai kesäasunto
 • Määritetään sopivat sijoitusvaihtoehdot kaivolle
 • Arvioidaan tarvittavan kaivon läpimitta, pumppujärjestelmä ja kustannukset
 • Selvitetään kaivon ja käyttökohteen välisen vesiputken kulkureitti, routasuojaus ja pumppulaitteiden sijoituspaikka 


Kaivon paikan valinnassa on tärkeää, ettei kaivon läheisyydessä sijaitse viemärikaivoja, lantaloita, öljysäiliöitä tai muita mahdollisia saastelähteitä sekä notkelmia, joissa voi sijaita valuma- ja sulamisvesiä.

PORAKAIVOJEN TOTEUTUKSESSA HUOMIOITAVAA

Poratek-urakoitsijat osaavat huomata tärkeät seikat

Luotettava poraussopimus

Jokaisella Poratek-urakoitsijalla on käytettävissään poraussopimuslomake, joka on laadittu yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen kanssa. Urakoitsijamme osaavat kiinnittää huomion oikeisiin seikkoihin, jotta vedentulo on mahdollisimman varmaa. 

Eristykset kuntoon

Jotta hyvälaatuisen pohjaveden saanti voidaan turvata, porakaivo tulee eristysputkittaa riittävän pitkälle. Tämä tehdään siksi, ettei porakaivoveteen sekoitu pintavesiä tai heikkolaatuisia maavesiä. Porakaivo onkin puhtauden vuoksi kannattava valinta, sillä siinä on rengaskaivoon verrattuna alhaisemmat humus-, nitraatti- ja nitriittipitoisuudet.

Mineraalipitoisuuksien tarkistus

Joillakin paikkakunnilla korkeammat maaperän mineraalipitoisuudet voivat nostaa myös porakaivovesien mineraalipitoisuuksia. Nämä mineraalipitoisuudet ovat kuitenkin mahdollista poistaa vedenkäsittelylaitteistoilla.

Modernilla tekniikalla vedentulo on taattu

Poratek-urakoitsijoilla on käytössään nykytekniikkaa, jonka avulla saadaan toimivia ja vesimäärältään riittäviä porakaivoja sellaisiinkin paikkoihin, joihin se ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Jäsenurakoitsijamme tekevät lisäksi vedentulotakuusopimuksia, jotka auttavat varmistumaan veden saannista.

OHJEET STANDARDIN MUKAISEEN TOTEUTUKSEEN

Normiporakaivon kriteerit

Normiporakaivo on Poratekin standardisoima talousvesikaivon rakennusohje. Sen tavoitteena on varmistaa töiden tarkka laatu ja mahdollisimman onnistuneet toteutukset.

 1. MIKÄ ON NORMIPORAKAIVO
  Normiporakaivolla määritetään vähimmäistaso/-määreet, joilla porakaivo tehdään.

   

 2.  NORMIPORAKAIVON SIJOITUS
 • Sijoitetaan ulos
 • Suositeltava etäisyys lämpökaivoon vähintään 15 metriä
 • On huomioitava järkevä etäisyys mahdollisiin saastelähteisiin
 • Asiakas päättää kaivon paikan

 1.  NORMIPORAKAIVON HALKAISIJA
  130 mm on normiporakaivon minimihalkaisija, mikä tarkoittaa kallio reiän halkaisijaa

   

 2.  NORMIPORAKAIVON SUOJAPUTKI
 • Suojaputkea käytetään estämään irtoaineksen pääsy kaivoon
 • Suojaputkea käytetään aina
 • Upotus kiinteään kallioon 1-6 metriä

  4.1. Muovinen suojaputki
 • Muovista suojaputkea voidaan käyttää jos maata on enintään 3 metriä
 • Seinämävahvuuden on oltava vähintään 6,3 mm, jolloin ulkoisen rasituksen kesto on riittävä
 • Materiaalina polyeteeni

  4.2. Teräksinen suojaputki
 • Käytetään aina, jos maakerros on yli 3 metriä, maakerroksen ja mahdollisesti rikkonaisen pintakallion putkitukseen
 • Teräsputken luokitusvaatimus on vähintään S235 JO, seinämävahvuus vähintään 4,5 mm
 • Pitää aina käyttää sisämuovitusta

 1. PINTAVESIERISTYS

Pintavesieristys tehdään aina

5.1. Muovisen pintavesieristysputken tiivistys/vaihtoehtoiset menetelmät

 • Muovista eristysputkea käytetään estämään pintavesien pääsy kaivoon
 • Tiivistys tehdään joko betonoimalla, kiristämällä kallioon tai laajenevilla tiivistysaineilla


5.2. Teräksisen pintavesieristysputken tiivistys/vaihtoehtoiset menetelmät

 • Tiivistys tehdään joko betonoimalla, manglaamalla, kiristämällä kallioon tai laajenevilla tiivistysaineilla

 1.  NORMIPORAKAIVON SYVYYSMITOITUS
 • Huomioidaan paikalliset olosuhteet
 • Kun kaivoon on saatu tarvittava tuotto, niin porataan tarvittava sakkatila

 1. NORMIPORAKAIVON KOEPUMPPAUS
 • Tehdään aina
 • Paineaukaisun jälkeen vähintään 1 vrk, pl. saaristo

 1. NORMIPORAKAIVON VESIPAINEAUKAISU

Tehdään tarvittaessa, mikäli poraamalla ei saada sovittua vesimäärää

 1. PORAUSKALUSTON VAATIMUKSET
 • Porauskaluston on oltava tarkoitukseen soveltuva
 • Kompressorin on oltava tyyppihyväksytty ja painelaitemääräysten mukainen
 • On käytettävä ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä ilmatyökaluja
 • Porauskaluston ja paineilmaletkujen on kestettävä kompressorin maksimaalinen työpaine

 1. TAKUUT


10.1 Vesimäärätakuu / 2 vuotta

10.2 Vesilaatutakuuta ei anneta

 1. DOKUMENTOINTI JA ARKISTOINTI

Jokaisesta normiporakaivosta tehdään Poratek-porausraportti, joka lähetetään asiakkaalle.

MISTÄ OSAAVA AMMATTILAINEN PORAUSTÖIHIN?

Löydä urakoitsija lähellä sinua