Utmärkt bruksvatten från borrbrunn

En korrekt utförd borrbrunn erbjuder rikligt med rent bruksvatten till ditt hem eller din andrabostad. Poratek-entreprenörer genomför kvalitativa borrbrunnar för dig enligt strikta kvalitétskrav.

BORRBRUNNEN GER DIG TILLGÅNG TILL VATTNET LAGRAT I BERGGRUNDEN

Vad är en borrbrunn?

En borrbrunn är en i marken eller urberget borrad vattenbrunn, från vilken man kan utvinna bruksvatten från jord- och bergmånen. Med borrbrunnen producerar man vatten rent och pålitligt även på torra säsonger.

Man gör en borrbrunn genom att borra ett djupt hål, varifrån man pumpar upp vattnet. Generellt är brunnar menade för hushållsbruk 60–120 meter djupa. Skärgårdens förhållanden avviker från detta på grund av havsvattnets inverkan. 

Borrbrunnens vattenproduktionskapacitet är hundratals, ibland tusentals liter per dygn.

VARFÖR VÄLJA BORRBRUNN?

Borrbrunnens fördelar

Borrbrunnen lämpar sig även för avlägsna platser

Borrbrunnen är oftast det klokaste valet för vattenproduktion på glesbygden, på grund av terrängens förhållanden eller stora avstånd.

Borrbrunnens vatten är rent och färskt till smaken

Finlands berggrundvatten är kvalitétsmässigt bland de bästa i världen. Borrbrunnsvatten är oftast av högre kvalité än ytvatten.

Pålitlig vattenproduktion

Borrbrunnsvatten räcker bra till även vid långvariga torrperioder. I kristid är borrbrunnsvatten säkrare än nätverksvatten, tack vare att det kommer rakt från den egna berggrunden. En tillräcklig borrbrunnsstam säkrar även andras tillgång till vatten i kristider.

Driftkostnaderna är låga

Borrbrunnsvattnets driftkostnad är tydligt lägre än t.ex kommunalt nätverksvatten. Speciellt boskapsgårdar och växthus förbrukar stora mängder vatten, så kostnadsskillnaderna blir fort väldigt betydande. Borrbrunnens ägare är inte beroende av kommunalpolitiska beslut när det gäller vattenräkningen.

BORRBRUNNENS PLANERING

Experten har en betydande roll i borrbrunnens planering

Ett lyckat genomförande av borrbrunnsprojekt börjar med noggrann inspektion av objektet och kvalitativt planeringsarbete. Innan byggnadsarbetet påbörjas är det klokt att låta entreprenören besöka och utforska borrbrunnens plats. Samtidigt planerar man det arbete som behövs.

Vad händer i borrbrunnens planeringsskede?

 • Man utreder vattenbehovet
 • Användningstypen utreds, dvs. om objektet är en kommun, egnahemshus, lantgård eller sommarbostad.
 • Fastställandet av lämpliga platser för brunnen
 • Uppskattning av brunnens diameter, pumpsystem och kostnader
 • Utredning av rutten för vattenledningen mellan brunnen och användningsmålet, tjälskydd och pumpsystemens placering


I placeringen av brunnen är det viktigt att det i närområdet inte finns kloakbrunnar, dyngplatser, oljebehållare eller andra föroreningskällor samt sänkor som kan innehålla avrinnings- och smältvatten.

OBSERVERA DETTA VID BORRBRUNNSPROJEKT

Poratek-entreprenörer ser alltid till att observera det väsentliga

Pålitligt borrningskontrakt

Varje Poratek-entreprenör har till sitt förfogande ett borrningskontraktsformulär som är skapat i samarbete med konsumentombundsmannen. Våra entreprenörer fäster uppmärksamhet vid de väsentliga faktorerna, för att säkra vattenproduktionen så bra som möjligt. 

Isoleringen i skick

För att säkerställa åtkomsten till kvalitativt grundvatten, bör borrbrunnen förses med isoleringsrör tillräckligt djupt. Detta görs så att borrbrunnsvattnet inte blandas med ytvatten eller lågkvalitativt markvatten. Borrbrunnen är tack vare sin renhet ett ypperligt val, för jämfört med ringbrunnar är mängden humus, nitrat och nitrit mycket lägre.

Kontroll av mineralhalter

Vissa orter har i sin jordmån högre mineralhalter, och dessa kan även påverka borrbrunnsvattnet. Dessa mineralhalter kan dock minimeras med hjälp av vattenbehandlingsutrustning.

Modern teknik garanterar vattenflödet

Poratek-entreprenörer har till sitt förfogande modern teknologi, med hjälp av vilken man kan göra fungerande borrbrunnar med tillräcklig vattenproduktion på platser där detta tidigare varit omöjligt. Våra entreprenör-medlemmar gör även vattenproduktionsgarantier, som kan säkra vattenflödet.

ANVISNINGAR FÖR STANDARDENLIGT UTFÖRANDE

Norm-borrbrunnens kriterier

Norm-borrbrunnen är av Poratek standardiserade konstruktionsreferatet för hushållsvattenbrunnar. Dess syfte är att garantera arbetets strikta krav och se till att genomförandet lyckas.

 1. VAD ÄR EN NORM-BORRBRUNN
  Med norm-borrbrunnen definieras miniminivån/-kraven för borrbrunnens genomförande.

 2. NORM-BORRBRUNNENS PLACERING
 • Placeras utomhus
 • Rekommenderat avstånd till värmebrunn är minst 15 meter
 • Observera vettigt avstånd till möjliga föroreningskällor
 • Kunden bestämmer brunnens plats
 1. NORM-BORRBRUNNENS DIAMETER
  130 mm är norm-borrbrunnens minimidiameter, vilket betyder diametern för hålet i berget

 2. NORM-BORRBRUNNENS SKYDDSRÖR
 • Skyddsröret används för att förhindra lös materia från att komma in i brunnen
 • Skyddsrör används alltid
 • Insänkning i fast berggrund 1-6 meter

  4.1. Skyddsrör av plast
 • Skyddsrör av plast kan användas om det finns max 3 meter jord
 • Väggtjocklekeen behöver vara minst 6,3 mm, vilket ser till att den klarar av den externa påfrestningen
 • Polyeten som material

  4.2. Skyddsrör av stål
 • Används alltid om jordlagret är över 3 meter, för att rörlägga jordlager och eventuellt söndrig berggrund
 • Stålrörets klassificeringskrav är minst S235 JO, väggtjocklek minst 4,5 mm
 • Insidan bör alltid inplastas
 1. YTVATTENSISOLERING

Ytvattensisolering görs alltid

5.1. Tätning av ytvattensisoleringsrör av plast/alternativa metoder

 • Med isoleringsrör av plast förhindrar man ytvattnet från att komma in i brunnen
 • Tätningen görs antingen genom cementgjutning, inspänning i berggrunden eller med expanderande tätningsmedel


5.2. Tätning av ytvattensisoleringsrör av stål/alternativa metoder

 • Tätningen görs antingen genom cementgjutning, mangling, inspänning i berggrunden eller med expanderande tätningsmedel
 1. NORM-BORRBRUNNENS DJUPDIMENSIONERING
 • Lägg märke till lokala förhållanden
 • När brunnens produktionsnivå är tillräcklig, borrar man ett avsatsområde enligt behov
 1. TESTPUMPNING AV NORM-BORRBRUNN
 • Görs alltid
 • Minst 1 dygn efter trycköppning, gäller ej skärgården
 1. NORM-BORRBRUNNENS TRYCKÖPPNING

Görs vid behov, om man inte genom borrning uppnår överenskommen vattenmängd

 1. KRAV PÅ BORRNINGSUTRUSTNING
 • Borrningsutrustningen bör vara lämpad till ändamålet
 • Kompressorn behöver vara typgodkänd och i enlighet med tryckanordningars bestämmelser
 • Man måste använda miljövänliga och giftfria luftverktyg
 • Borrningsutrustningen och tryckluftslangarna måste klara av kompressorns maximala arbetstryck
 1. GARANTIER


10.1 Vattenmängdsgaranti / 2 år

10.2 Vattenkvalitétsgaranti ges inte

 1. DOKUMENTERING OCH ARKIVERING

Av varje norm-borrbrunn görs en Poratek-borrningsrapport som skickas till kunden.

VARIFRÅN ETT YRKESKUNNIGT PROFFS TILL BORRNINGSARBETEN?

Hitta en entreprenör nära dig