Poratek kopplar dig med branschens proffs

Vi hos Poratek har samlat brunnsborrningsbranschen experter under ett och samma tak. Vi hjälper dig välja säkert kvalitativa entreprenörer och erbjuder våra experters breda kunnande till ditt förfogande.

VARIFRÅN ETT YRKESKUNNIGT PROFFS TILL BORRNINGSARBETEN?

Hitta en entreprenör nära dig

   STÖD TILL ENERGIRENOVERINGAR OCH ANDRA PROJEKT

   Hurdana stöd kan jag få till mitt projekt?

   För din bostads energirenoveringar och andra förbättringsprojekt kan du av staten få skatteavdrag och understöd, som det lönar sig att utnyttja.

   Om du söker stöd för renoveringen av din privata bostad, lär hushållsavdraget vara det som lämpar sig bäst. För husbolag och småhus finns ett specifikt energiunderstöd. Man kan dock inte använda båda stöden i samma projekt.

   Läs mer om stöden nedan

   Hushållsavdraget handlar om avdrag i beskattningen.

   Du kan få hushållsavdrag för renoveringsarbeten gjorda för ditt hem eller din fritidsbostad.

   Du har möjlighet att dra av 40 % av den avdragsberättigade arbetsandelens pris, inkl. moms. Som mest kan du få ersättning för gjorda arbetet 2 250 € /person. Ersättningen är personlig, så tillsammans med din partner kan ni tillsammans få 4 500 € ersättning.

   Ersättning beviljas endast för gjort arbete, dvs. den gäller inte för bl. a. apparater och tillbehör. Jobbets beställare har en självrisk på 100 €.

   Hushållsavdrag kan inte fås om du för samma projekt redan får energiunderstöd. Hushållsavdrag är ett lämpligt stöd speciellt för småhusägare som har arbetscentrerade energirenoveringar på gång.

   Läs mer om avdraget: www.vero.fi

   Energiunderstödet är ett nytt statligt stöd, som beviljas för bostadshus reparationer som förbättrar energieffektiviteten åren 2020–2022. Stödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

   Energiunderstödet kan fås till sådan projekt som förbättrar fastighetens energieffektivitet tillräckligt. Stödet beviljas även för planeringsarbete.

   Det som påverkar beviljandet av stödet är hur mycket reparationerna och ingreppen förbättrar byggnadens E-värde.

   Stödet kan ansökas av:

   hög- och radhusbolag
   statligt finansierade hyresbostäder och samfund som äger boenderättslägenheter, som beviljas moderniseringsräntestödslån
   egnahems-, par- och kedjehusägare

   Stödets storlek är:

   Max 4 000 €/ bostad, när hög- eller radhusets energieffektivitet stiger med 20 %.
   Max 4 000 € / byggnad, när egnahems- eller småhus energieffektivitet stiger med 30 %.
   Max 6 000 € / bostad, när byggnadens reparationer resulterar nära på noll-energinivå.

   Energiunderstödet kan ansökas till byggnader oberoende ålder, och stödet är inte bundet till inkomst. Huvudsakligen måste man ansöka om understödet innan projektet påbörjas. Energiunderstödet betalas i en rat, när arbetet är färdigställt.

   Läs mer om understödet på ARAs sidor.

   TERMERNA I SKICK

   Brunnsborrningsordlista

   Underföringsborrning = I underföringsborrning borras plast- eller stålröret under konstruktioner, gångytor eller vattendrag. Inuti röret kan man installera t.ex elkablar, avlopps- och/eller vattenledningar.

   Förankringsborrning = I förankringsborrning borras stålröret genom markytan in i urbergets yta. Borrningen fortsätts in i berget för att få tillräcklig vidhäftning i berget för ankaret. Det egentliga bergankaret är en stång eller ett förspänt flätankare, som installeras inuti det borrade ankarröret och berghålet, och fästs genom injektion. Med förankring stöds bl. a. spontväggar, master, grunder och brokonstruktioner.

   Energibrunn = Hål borrat i urberget, vars diameter oftast är 115mm och djup 150–350 meter. Ur hålet kan man med kollektorsystem utvinna värmeenergi som lagrats i jord- och bergmånen.

   Energibrunnens aktiva djup = energibrunnens vattenfyllda del.

   Kollektor = rörsystem för värmeinsamling.

   Värmeöverföringsvätska = Energibrunnens värme och/eller kyla transporteras med överföringsvätska från marken till värmepumpen. Jordvärmevätskan är gjord på starkt denaturerad etanol.

   Värmepump= Med jordvärmepumpen transporteras energin från jordmånen, bergmånen eller vattendraget till byggnaders bruk med hjälp av elektricitet.

   Kollektorkrets= En del av jordvärmesystemet, med vilken man samlar energin via rörsystemet till värmepumpen. Kollektorkretsen kan installeras i jordmånen, i ett hål borrat i urberget eller i vattendrag.

   Jordvärme= Värmeenergi lagrad i ytskiktet av jord- och bergmånen, som främst härstammar från solen.

   Jordkyla = I jordkylasystem nedkyls huset direkt med kylan som utvinns ur jordmånen. Jordkyla är möjligt att implementera i objekt som använder energibrunnar som uppvärmningsform.

   Energibrunnens dimensionering = I dimensioneringen av energibrunnen reder man ut objektets krav på energibrunnarnas mängd och djup.

   Norm-energibrunn-17 = Porateks medlemsentreprenörers egenskapade och standardiserade konstruktionsreferat för energibrunnar.

   Norm-borrbrunn= Porateks medlemsentreprenörers egenskapade och standardiserade konstruktionsreferat för hushållsvattenbrunnar.

   Ytvattenisolering= Med en korrekt genomförd ytvattenisolering förhindrar man ytvattnet från att nå borrbrunnen.

   Borrbrunnsvatten= Berggrundvatten som fås från bergborrbrunnen.

   Borrpålning = I borrpålning borrar man stålpålar in i jordmånen, och använder dessa i svåra botten- och miljöomständigheter eller när man vill utsätta pålen med stora belastningar. Pålarna kan borras och monteras genom alla jord- och materialskikt och block ända in i urberget.

   Poratek ry = Finlands Brunnsborrningsentreprenörers år 1996 grundade borrbrunnsbranschens takorganisation, som innehåller entreprenörmedlemmar och partnermedlemmar. Föreningens syfte är att främja medlemmarna och driva medlemmarnas förmåner i olika sammanhang.

   Poratek Uutiset = Poratek Uutiset är Finlands Brunnsborrningsentreprenörer rf:s publicerade borrbrunnsbranschens yrkestidning, som utkommer en gång per år.

   Poratek-partner = En Poratek partner är Finlands Brunnsborrningsentreprenörer rf:s medlemsföretag, som är Poratek-entreprenörers pålitliga leverantör för tillbehör och tjänster. Partnermedlemmen utnyttjar Poratek-varumärket i sin egen affärsverksamhet.

   Poratek-entreprenörmedlem= Poratek-entreprenörmedlem är ett till Finlands Brunnsborrningsentreprenörer rf hörande entreprenörföretag, som utnyttjar föreningens tjänster samt använder Poratek-varumärket i sin egen verksamhet.

   Borrningskontraktsformulär= Officiellt dokument som innehåller detaljer om hushållsvatten- eller energibrunnens konstruktion, samt garantifrågor.

   Överföringsrör, vågrätt rör = rörsystemet mellan värmepumpen och energibrunnen.

   Konstruktionsreferat= Konstruktionsreferatet är en officiell anvisning för att genomföra det specifierade objektet korrekt.

   Silrörsbrunn = Vattenborrbrunn, där en del av skyddsröret är ett perforerat silparti. Röret är nedsänkt i marken och rörets ända är inklätt med filtreringssand.

   Sulpu ry = Suomen Lämpöpumppu SULPU rf är värmepumpsbranschens takorganisation. Föreningens syfte är att övervaka värmepumpsbranschens aktörers generella och gemensamma förmåner, främja dess medlemmars interaktion och förbättra branschens generella funktionsförutsättningar.

   ÄVEN UTMANANDE OBJEKTS SPECIALEXPERTIS FINNS HOS PORATEK

   Specialborrningar

   Våra entreprenör-medlemmar besitter stenhård expertis även i andra borrningsarbeten.

   PÅLNINGAR OCH FÖRANKRINGSBORRNING

   Ibland kan man hamna i en situation i planering av grundkonstruktioner där berggrunden ligger så djupt att det inte lönar sig att gräva fram den, eller att objektets omgivning begränsar möjligheten till användning av specifik utrustning. I det här fallet kan man i grundkonstruktioner utnyttja storborrpålar eller förankringsborrning. Tekniskt sett är den här lösningen snabb, säker och förmånlig.

   Med borrpålar och förankringsborrning åstadkommer man en stabil och gedigen kontakt med berggrunden, vid behov till och med 10 meter in i berget. I borrpålning kan pålen installeras precis där man vill, för med korrekt borrningsmetod penetrerar pålen block och också sned berggrund utan att orsaka lutning, snedvridning eller skiftning antingen uppåt eller neråt.

   Vi rekommenderar även borrpålning för att skapa ihållande bryggkonstruktioner i krävande omständigheter.

   UNDERFÖRINGSBORRNING

   I situationer där det är svårt att gräva, är ett borrhål ofta ett praktiskt alternativ för underföring. Underföringsborrning underlättar landsvägs- och järnvägsobjekts projekt, då berggrunden inte är ett hinder för jobbet, och underföringsborrningen orsakar inga störningar eller avbrott för trafiken. Områdenas behov för återunderhåll minskar märkbart med den här lösningen.

   LANDSKAPSBORRNING

   När man i byggnationen vill upprätthålla landskapets värde genom projektet, är borrning ett praktiskt sätt för att dra t.ex kablar och vattenledningar till rätt plats utan sprängnings- eller jordschaktningsarbeten.

   UNDERSÖKNINGSBORRNING

   Våra brunnsborrningsexperters kunnande och utrustningskapacitet hjälper till vid jordmånens undersökningsobjekt, till exempel malmprospektering eller jordmånsundersökningar.

   PRECISIONSBORRNING

   Modern brunnsborrningsutrustning underlättar i projekt där hög precision krävs. Poratek-experterna hjälper i utförandet av bland annat  vatten-, avlopps- och fjärrvärmerörs hål, tunnlars och skyddsrums ventilations- kabel- och avgashål samt gruvors ventilations- och kabeldragningshål. 

   AVSTJÄLPNINGSPLATSBORRNING

   På avstjälpningsplatser finns det behov av förångning eller omdirigering till nyttoanvändning för t.ex gaser som lagrats åratal i jordmånen, till fjärrvärmeenergi. I dessa jobb kan gaserna frigöras smidigt genom borrning.

   BORRNING PÅ FÖRORENADE OMRÅDEN

   I jordmånen kan ibland samlas förorenande ämnen, som till exempel läckt bränsle på servicestationer. För att schaktande av stora jordmassor är väldigt krävande, kan man enkelt lösa problemet genom att lufta eller pumpa ut vätskan genom ett borrhål.

   Hålstorlekar

   Behöver du lösningar för hål av olika storlekar? Poratek-entreprenörerna har alternativ för en mångfald olika behov.

   Jordborrning
   • lodrät borrning ø 100-400 mm
   • sned och vågrät borrning ø 100-600 mm

   Bergborrning
   • lodrät och vågrät borrning ø 100-500 mm
   • sned borrning ø 100-500 mm