Jordvärme är ett uppvärmningssätt som skonar naturen

Jordvärme sparar naturresurser och är både energi- och kostnadseffektivt för fastigheters uppvärmning och nedkylning. Poratek-entreprenörer skapar kriterium-enliga energibrunnar med hjälp av Porateks standardiserade Norm-energibrunn-17:s konstruktionsreferat.

REN OCH FÖRNYBAR ENERGIFORM

Vad är jordvärme?

Jordvärme samlar den i jorden lagrade solenergin och jordmånens interna energi, för enkel utvinning av människor. Det utnyttjar alltså ren och naturlig energi som är bunden i jorden och berggrunden.

I jordvärmesystem borrar man energibrunnar, som samlar värmeenergin från djupt under marken, oftast från ungefär 150–350 meters djup enligt jordmånen och energibehovet. Systemets styrka är förutom ekologiska och effektiva aspekter dess förmåga att även producera både värme och kyla för fastigheten. Med jordvärme kan man även värma hemmets bruksvatten.

JORDVÄRMESYSTEMETS FÖRDELAR

Varför lönar sig jordvärme?

Uppvärmning och nedkylning från samma system

Jordvärmesystemet är ett mångsidigt uppvärmningssystem för att man utöver uppvärmning även kan enkelt producera jordkyla. Utöver uppvärmning och nedkylning värmer jordvärme fastighetens bruksvatten.

Naturens egen uppvärmningsresurs

För att jordvärme utnyttjar förnybar jordlagrad värmeenergi är det som uppvärmningsform miljövänlig och ren.

Förmånlig i driftkostnader

Ju större fastighet och energiförbrukning, desto mer ekonomisk är jordvärme. Användandet av värmepumpar kan spara upp till hälften av uppvärmningskostnader, om man tidigare använt olja eller el för uppvärmning.

Energieffektiv lösning

Jordvärmesystemet producerar energi väldigt effektivt. Systemet minskar fastighetens koldioxidutsläpp och minskar på energiförbrukningen. Samtidigt erbjuder det besparingar i kostnader.

Ett system som tål tiden

En korrekt dimensionerad energibrunn är i praktiken evig. Energibrunnar behöver inte underhåll. Värmepumpens rörliga delar förnyas i regel med 15–20 års mellanrum. Själva systemet går därmed från en generation till en annan.

ENERGIBRUNNENS PLANERING OCH UTFÖRANDE

Noggrann planering garanterar en välfungerande energibrunn

För att genomföra energibrunnen på bästa möjliga sätt bör man se till att materialens och planerarens expertis uppfyller givna kriterier. En kompetent planerare vet hur man bör beakta energibrunnens förutsättningar, brunnarnas och överföringsrörens placering samt kollektorrörens korrekta dimensionering.

HUR DEFINIERAS ENERGIBEHOVET?

Energibrunnens borrörs djup och mängd beror på fastighetens energibehov. Behovet påverkas av många faktorer kring fastighetens typ, eventuellt andra värmekällor, bruksvattenbehovet och ventilation. Fastighetens geografiska läge och jordmånens kvalité påverkar också mängden energibrunnar som behövs.

VAD BEAKTAS I ENERGIBRUNNENS DIMENSIONERING?

Ansvaret för energibrunnens dimensionering ligger hos jordvärmesystemets planerare. I dimensioneringen beaktas följande punkter:

 • Byggnadens energibehov
 • Berggrundens och jordartslagrens kvalité
 • Grundvattnets förhållande
 • Geografiska läget
 • Kollektorrörens längd och mängd
 • Djupet i energibrunnens borrhål
 • Mängden borrhål
 • Utnyttjandet av energibrunn för uppvärmning av bruksvatten och nedkylning av inomhusluften

BORRHÅLETS DJUP

Djupet på ett borrhål varierar mellan 150–350 meter. Om man behöver mer energi kan brunnen även borras djupare. Ofast är det dock med logiskt och kostnadseffektivt att istället borra flera hål.

TILLSTÅND OCH KOMPETENS

Genomförandet av jordvärmesystem förutsätter följande tillstånd:

 • Konstruktion av energibrunn kan kräva markanvändnings- och bygglagsenligt bygglov eller åtgärdstillstånd.
 • Vid grundvattenområde kan borrning även kräva tillstånd enligt vattenlagen.
 • Installation av värmepump och elmontering kräver också tillstånd.

Jordvärmesystemets planerare nämns vid tillståndsansökan och byggnadstillsynsmyndigheten kan ta ställning vid planerarens kompetens. Vid genomförandet gör man av energibrunnens borrning en borrningsrapport, vars information blir hos både entreprenören och kunden.

För att försäkra sig om kvalitétsstandarder rekommenderar vi att låta borrare som utfört yrkesexamen sköta borrandet.

ANVISNINGAR FÖR STANDARDENLIGT UTFÖRANDE

Norm-energibrunn-17:s konstruktionsreferat

Norm-energibrunn-17 är ett standardiserat referat med vilken Poratek-entreprenörer genomför energibrunnar enligt strikta kvalitétskriterier. Normen gäller endast delen under det trycktätade locket. Planeraren ansvarar för skyddsbrunnens behov och dess konstruktion.

 1. Vad är norm-energibrunn-17 / NEK -17
 • Med Norm-energibrunn definieras kvalitétsstandarden och konstruktionssättet för brunnen. Normen berör endast delar under skyddslocket (inte skyddsbrunnen eller vågräta rören)
 • Norm-energibrunn- borrbrunn från vilken man tar till vara uppvärmnings- och nedkylningsenergi
 • Norm-energibrunnen tillämpas som en enskild brunn eller som en brunn i ett energifält

 1. Norm-energibrunnens plats
 • Placeras oftast så att senare inspektion möjliggörs.
 • NEK -17 konstruktionen möjliggör även placering under konstruktioner enligt plan.

 1. Norm-energibrunnens dimensionering
 • Dimensioneringsansvaret ligger alltid hos värmepumpens leverantör eller planeraren
 • I dimensioneringen beaktas lokala omständigheter: grundvattenförhållandet och jordmånslagrens kvalité, samt geografiska läget
 • I dimensioneringen bör man beakta totaldjupet och aktiva djupet, dvs. den del av hålet där kollektorrören är under grundvattnet

 1. Norm-energibrunnens diameter
 • Diametern behöver vara tillräcklig för det planerade kollektorröret

 1. Norm-energibrunnens skyddsrör
 • Skyddsröret används för att isolera ytvattnet och lösmaterial från brunnen, sänks in i fast berggrund minst två meter
 • Stålrörets klassificeringskrav är minst S355J2H / S420MH (EN10219)
 • Väggtjocklek minst 4,0 mm
 • Vid användning av andra material behöver dessa tåla externa påfrestningar

 1. Skyddsrörets tätning
 • Skyddsröret tätas i berggrunden genom cement-ingjutning, mangling, fastspänning i berggrund, med expanderande tätningsmaterial eller plaströr

 1. Energikollektorrören
 • EN12201, Nordic Poly Mark- eller SP- märkt polyetenrör
 • Material PE80/PE100, SDR17
 • Tryckklass PN8 / PN10
 • Rörsystemet bör trycktestas minst 1h / 3bar efter installation
 • Kollektorrören i brunnen får inte ha mekaniska portar

 1. Kollektorvätska
 • Kollektorvätskan bör vara i enlighet med miljöförvaltningens krav och lämpligt för den planerade energiutvinningen

 1. Brunnens skyddshatt
 • Skyddshatten bör lämpa sig för ändamålet, som hindrar ytvatten och orenheter från att komma in i brunnen

 1. Vattenuttag ur energibrunn
 • Energibrunnens vatten bör ej användas som bruksvatten

 1. Borrningens avbrott (ras, söndrig berggrund, överflöd av vatten el. dyl.)
 • Om brunnsborrandet avbryts av någon orsak, borras en tilläggsbrunn nära ursprungsbrunnen enligt instruktioner från värmepumpsleverantören och/eller planeraren

 1. Energifält med flera brunnar
 • Energifält bör alltid planeras av proffs
 • I planen bör beaktas bl. a. brunnarnas dimensionering, placering på tomten, avståndet mellan brunnarna och brunnarnas snedborrning

 1. Rekommenderade skyddsavstånd
 • byggnader 3m – tomtgräns 7,5m (kan vara mindre med snedborrning)
 • fjärrvärme och andra värmeledningar 2m
 • avlopp och vattenledningar 2m
 • andra energibrunnar, enligt plan
 • vattenborrbrunn och ringbrunn 20m
 • man kan avvika från avstånden på basis av riskkartläggning och kundens medtycke
 1. Fyllning av norm-energibrunn
 • Om brunnen inte fylls av sig själv med grundvatten, fylls den med vatten eller i specialfall med ändamålsenliga och lämpliga fyllnadsämnen

 1. Borrningsarbete
 • Borrningsarbetet sköts i enlighet med miljö- och arbetssäkerhetslagstifning
 • För att garantera kvalitén rekommenderas borrare som genomfört yrkesexamen

 1. Dokumentering och arkivering
  Energibrunnens entreprenör bör arkivera energibrunnen med följande data:
 • Borrningsplatsens adress
 • Brunnen/brunnarnas djup, jordtäckets tjocklek, skyddsrörens mängd
 • Snedborrning och dess riktning (om man borrat snett)
 • Värmeöverföringsvätskans märke och köldtålighet
 • Testrapport
 • Företagets och brunnens borrares kvittering
 • Till kunden skickas en enhetlig rapport, som inkluderar den här informationen
 1. Garanti
 • Norm-energibrunnen ges 5 års material- och funktionsgaranti
 • Garantin gäller inte fel som orsakats av ändringar i naturförhållanden, sprängningsarbeten, eller dylika händelser
 • Entreprenören ansvarar inte för indirekta skador
 • Garantin gäller inte norm-energibrunnens dimensionering

VARIFRÅN ETT YRKESKUNNIGT PROFFS TILL BORRNINGSARBETEN?

Hitta en entreprenör nära dig